Telefoon: +31(0)594 696 131

Algemene Leveringsvoorwaarden

FHI ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 2014

© FHI, federation of technology branches 2014

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door de FHI, federatie van technologiebranches, ten behoeve van de leden van een brancheorganisatie die aangesloten is bij de federatie. 

Partijen anders dan bovengenomende leden zijn niet vrij om deze algemene voorwaarden te gebruiken.

Noch FHI, federatie van technologiebranches, noch haar directie is verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de leden.

Geen enkel deel van deze algemene voorwaarden van levering kan worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, in de vorm van fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FHI, federatie van technologiebranches.

Voor het downloaden van de leveringsvoorwaarden klikt op op onderstaand logo: